Polish technology parks: Towards 4th generation parks. Preliminary results of an empirical study


Abstract

The main research aim of the paper is to analyze the place and effects of technology parks and their function. The paper presents the concept of fourth generation technology parks. These parks, in addition to previous functions: innovation, incubation, promotion, and agglomeration, have three new functions: they foster civilization progress, help create networks, and support internationalization processes. It is obvious that the parks are not the crucial condition for creating innovative public policy, but they can act as an accelerator and a coordinator of pro-innovation processes. The paper mostly uses an empirical approach, presenting selected results of a nationwide research project financed by the National Science Centre of Poland. The study uses systemic analysis and the empirical method (PAPI) for primary data collection.


Keywords

technology parks; innovation systems; innovation policy; catching-up countries; moderization processes

Abramovitz, M. (1994). Catch-up and convergence in the postwar growth boom and after. W: W. J. Baumol, R. R. Nelson, and E. N. Wolf (red.),
Convergence of productivity – cross-national studies and historical evidence. Oxford: Oxford University Press.
Allen, J. (2007). Third generation science parks. Manchester Science Park Ltd.
Bąkowski, A., Mażewska, M. (2015). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014. Warszawa – Poznań: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
Bell, M., Pavitt, K. (1997). Technological accumulation and industrial growth: contrasts between developed and developing countries. W: D. Archibugi, J. Michie (red.). Technology, globalization and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press.
Błaszczyk, M., Kwieciński, L., Stawicka, M., Wróblewski, M. (2017). Parki technologiczne jako element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MŚP. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
Braczyk, H.-J., Cooke, P., Heidenreich, M. (red.) (1998). Regional Innovation Systems. London: UCL Press.
Bruneel, J., Ratinho, T., Clarysse, B., Groen, A. (2012). The evolution of business incubators: Comparing demand and supply of business incubation services across different incubator generations, Technovation, 32 (2), 110–121.
Carlsson, B. (red.) (1997). Technological systems and industrial dynamics. Boston: Kluwer Academic Publishers.
Carlsson, B., Stankiewicz, R. (1991). On the nature, function, and composition of technological systems. Journal of Evolutionary Economics, 1 (2), 93–118.
Cooke, P. (1996). The new wave of regional innovation networks: analysis, characteristics and strategy. Small Business Economics, 8 (2), 159–171.
Di Maggio, P.J., Powell, W.W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48 (2), 147–160.
Edquist, C. (2004). Systems of Innovation – A Critical Review of the State of the Art. W: J. Fagerberg, D. Mowery, R. Nelson (red.), Handbook of Innovation. Oxford: Oxford University Press.
Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and ‘‘Mode 2’’ to Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29 (2), 109–123.
Fischer, M.M., Revilla Diez, J., Snickars, F. (2001). Metropolitan Innovation Systems: Theory and Evidence from three Metropolitan Regions in Europe. Berlin–Heidelberg–New York: Springer Verlag.
Freeman, C. (1982). Technological infrastructure and international competitiveness. Draft paper submitted to the OECD Ad Hoc Group on Science, Technology and Competitiveness.
Geodecki, T., Gorzelak, G., Górniak, J., Hausner, J., Mazur, S., Szlachta, J., Zaleski, J. (2012). Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
Hausner, J. (red.) (2014), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności w Polsce, tom 2, Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
Hausner, J., Mazur, S. (red.) (2015), Państwo i my. Osiem grzechów głównych Rzeczpospolitej, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Jessop, B. (2007). Promowanie „dobrego rządzenia” i ukrywanie jego słabości: refleksja nad politycznymi paradygmatami i politycznymi narracjami. Zarządzanie publiczne nr 2(2), 5–25.
Kooiman, J. (2000). Societal governance. Levels, modes and orders of social-political interaction. W: Debating Governance: Authority Steering and Democracy. Oxford: Oxford University Press.
Kwieciński, L. (2005). Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kwieciński, L. (2009). Narodowe Systemy Innowacyjne jako nowa wizja zarządzania państwem na przykładzie Finlandii, Niemiec i Polski. W: A. Lisowska, A.W. Jabłoński (red.), Wizje dobrego państwa. Państwo w procesach przemian. Teoria i praktyka. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.
List, F. (1841). Das Nationale System der Politischen Oekonomie. Basel: Kyklos.
Luhmann, N. (2007). Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Warszawa: Zakład Wydawniczy Nomos.
Lundvall, B.-A. (red.) (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter.
Malerba, F. (2002). Sectoral systems of innovation and production. Research Policy, 31 (2), 247–264.
Matusiak, K.B. (red.) (2009). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Raport 2009. Warszawa – Łódź: Wydawnictwo PARP.
Matusiak, K.B. (2011). Wyzwania strategiczne rozwoju parków technologicznych. W: K.B. Matusiak (red.), Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych. Warszawa: Wydawnictwo PARP.
Meier, I., Hekkert, M.P., Faber, J., Smits, R.E.H.M. (2006). Perceived uncertainties regarding socio-technological transformation: towards a framework. The International Journal of Foresight and Innovation Policy, 2 (2), 214–240.
Metcalfe, S. (1995). The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives. W: P. Stoneman (red.), Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. Oxford (UK) – Cambridge (US): Blackwell Publishers.
Nelson, R.R. (red.) (1993). National Innovation Systems: A Comparative Analysis. Oxford: Oxford University Press.
Nurek, S. (1987). Teorie zmian społecznych. Wybrane zagadnienia. Idea ewolucji społecznej, cz. 2. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
OECD (2007). Policy Mix for Innovation Policy in Poland – key issues and recommendations, Working Party on Innovation and Technology Policy. Paris–Warsaw: OECD.
Patel, P., Pavitt, K. (1994). The Nature and Economic Importance of National Innovation Systems. STI Review, 14, Paris: OECD.
PILOT (2005). Low-Tech Industries: Innovativeness and Development Perspectives. A Summary of a European Research.
Smits, R.E.H.M., Kuhlmann, S. (2004). The rise of systemic instruments in innovation policy. The International Journal of Foresight and Innovation Policy, 2 (1–2), 4–32.
Spyra, M. (2006). Parki naukowo-technologiczne. Analiza wybranych przykładów europejskich. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 44 (nr 1744), 229–234.
Theatcher, M. (2002). Regulation after Delegation: independent regulatory agencies in Europe. Journal of European Public Policy, 9 (6), 954–972.
Tunzelmann von, N. (2003). Network alignment and innovation in transition economies. Roskilde: Roskilde University.
Weresa, M.A. (2012). Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Weresa, M.A. (2014). Polityka innowacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Willke, H. (2007). Tragedia państwa. Prolegomena do teorii państwa i policentrycznego społeczeństwa. Zarządzanie publiczne, 1(1), 125–140.

Published : 2018-07-06


Kwieciński, L. (2018). Polish technology parks: Towards 4th generation parks. Preliminary results of an empirical study. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, ((43)1), 38-53. https://doi.org/10.15678/ZP.2018.43.1.03

Leszek Kwieciński 
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski  Poland

Downloads

Download data is not yet available.