Higher posts in Civil Service: Some reflections on the latest amendments


Abstract

The amendment to the Act on Civil Service and other acts was passed on 30 December and entered into force on 23 January 2016. The amended Act introduced significant changes concerning recruitment for higher positions in the Civil Service. The changes may be considered controversial in many aspects, especially from a constitutional perspective. The objective of this paper is the assessment of the amendments with special focus on the principle of equal treatment, especially open and competitive recruitment for public service. Dogmatic and analytical methods were used in the paper. The Author analyzes the regulations of the amended Act, focusing on the most important changes in recruitment procedures for higher positions in Civil Service. The Author concludes that the new regulations concerning recruitment for higher positions in Civil Service violate the principle of a politically neutral and professional Civil Service.


Keywords

public service; civil service; employee; appointment

Chochowski, P. (2013). Model służby publicznej w III RP. W: S. Płażek, M. Stec (red.), Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania (s. 38–49). Warszawa: Wolters Kluwer.
Drobny, W. (2012). Komentarz do art. 6 ustawy o służbie cywilnej. W: W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Dubownik, A., Pisarczyk, Ł. (2011). Prawo urzędnicze. Warszawa: Wolters Kluwer.
Górzyńska, T., Łętowski, J. (1986). Urzędnicy administracji państwowej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
Kalina-Prasznic, U. (red.) (2007). Encyklopedia prawa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Leoński Z. (2006). Wyodrębnienie zawodu urzędniczego i swoistych jego cech. Administracja 2(3), 5–15.
Łukaszczuk, A. (2012). Konstytucyjne zasady ustroju służby cywilnej (art. 153 Konstytucji RP). W: B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska (red.), Prawo w służbie państwu i społeczeństwu. Prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Łukaszczuk, A. (2014). Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce. Warszawa: Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe.
Łukaszczuk A. (2016). Służba cywilna po zmianach z 2015 r. Państwo i Prawo 11, 55–67.
Mędrala, M. (2016). Kiedy stosunek pracy na podstawie powołania? (rozważania na przykładzie zatrudnienia dyrektorów urzędów pracy). W: B. Jaworska-Dębska, A. Dobaczewska (red.), W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej. Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.
Płażek, S. (2016). Po co stosunki pracy z powołania. Przegląd Prawa Publicznego, 2(107), 46–63.
Radwan, A. (2015). Płażek o zmianach w służbie cywilnej: Zwalnianie wszystkich urzędników z mocy prawa sprawdziło się już w przeszłości. Wywiad, Gazeta Prawna, 14.12, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/910820,sluzba-cywilna-zwalnianie-urzednikow-z-mocy-prawa-sprawdzilo-sie-w-przeszlosci.html.
Rydlewski, G. (2001). Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2016 roku, https://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/spra wozdanie-szefa-sluzby-cywilnejza-2016-rok.
Stelina, J. (2005). Charakter prawny stosunku pracy z mianowania. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Stelina, J. (2013). Prawo urzędnicze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Stelina, J. (2014). Komentarz do art. 6 ustawy o służbie cywilnej. W: K.W. Baran (red.), Prawo urzędnicze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Szewczyk, H. (2010). Stosunki pracy w służbie cywilnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
Wojtczak, K. (1999). Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa administracyjnego. Poznań: „Ars Boni et Aequi”.

Published : 2018-07-06


Mędrala, M. (2018). Higher posts in Civil Service: Some reflections on the latest amendments. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, ((43)1), 88-103. https://doi.org/10.15678/ZP.2018.43.1.06

Małgorzata Mędrala 
Department of Public Economy and Administration, Cracow University of Economics  Poland

Downloads

Download data is not yet available.