The Evaluation of Actions Taken in the Healthcare Facility During the SARS-CoV-2 Pandemic, and Their Impact on Work Motivation: A Survey Report


Abstract

Objectives: The global crisis, which the outbreak of the SARS-Cov-2 pandemic undoubtedly is, has forced healthcare facilities to implement a variety of sanitary procedures. These have strongly affected the staff, contributing to decreased work motivation and occasional refraining from work caused by the threat of infection. The purpose of this study was to assess the human resource management practices implemented by the managers at the Rymanow Health Resort in the first two months after the SARS-CoV-2 outbreak had been declared.

Research Design & Methods: The study used the direct interview method (PAPI) and inference based on participatory observation. The respondents were medical workers employed in the health resort hospital and rehabilitation centre. 96% of the respondents participated in the PAPI survey, which is over 70% of the surveyed population. Participatory observation data was obtained from a member of the management of the healthcare facility.

Findings: The respondents pointed to their increased and changed workload. Despite concerns about their own health and life, only one-third of the employees used various forms of refraining from work during the pandemic. The vast majority of the respondents positively assessed the actions taken by the employer in the first two months after the Polish government had declared the state of emergency.

Implications / Recommendations: The main resource that is crucial for the success of the organisation delivering
healthcare services is the employees, as it is them who design and utilise solutions, create organisations, and actively participate in their functioning. With regard to the employees of institutions providing healthcare services, ensuring security in work environment is paramount due to the units’ responsibility for the achievement of public interest and the administration of public funding. This is why it is so important for the employers to take action to create a friendly work environment, which is absolutely necessary for the healthcare sector to accomplish its mission.

Contribution / Value Added: The results led to the formulation of the thesis that the procedures implemented by
the employer yielded measurable effects, as employees decided to stay in their workplaces despite the risks posed as a result of the coronavirus pandemic.


Keywords

healthcare management; SARS-CoV-2; work motivation; health resort

Adamczyk, J., (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
Anderson, J. (1986). Social responsibility and the Corporation. Business Horizonts, 1986, 6: 22–27.
Armstrong, M. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
Barrena-Martínez, J., López-Fernández, M., Romero-Fernández, P. (2016). Corporate social responsibility: Evolution through institutional and stakeholder perspectives. European Journal of Management and Businnes Econmics, 25(1), 8–14.
Bergmann, A. E. (1975). The Social Responsibility of Business in Perspective. Management International Review, 15(1), 61–65.
Borkowska, S. (1985). System motywowania w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
Borkowska, S. (2001). Strategie wynagrodzeń. Kraków: Dom wydawniczy ABC.
Brown, J. A., Forster, W. R. (2013). CSR and Stakeholder Theory: A Tale of Adam Smith. Journal of Business Ethics, 112(2), 301–312.
Burda-Świerz K. (2010). Społeczna odpowiedzialność zakładu opieki zdrowotnej. Kreowanie nowoczesnej polityki personalnej, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: studia i materiały, 25, 43-51.
Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & Society, 38(3), 268–295.
Drobnik J., Malcewicz M., Józefowski P., Kurpas D., Steciwko A. (2011). Medycyna uzdrowiskowa – współczesne lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce, Family Medicine and Primary Care Review, 13, 1, 103–108.
Enevoldson, N. (2011). What Is Social Responsibility? [on-line] http://www.imasocialentrepreneur.com/social-responsibility.
Epstein, E. M. (1989). Business Ethics, Corporate Good Citizenship and the Corporate Social Policy Process: A View from the United States. Journal of Business Ethics, 8(8), 583–595.
European Observatory of Health Systems and Policies. https://www.covid19healthsystem.org/mainpage.aspx.
Frączkiewicz-Wronka A. (2016). Budowanie relacji z interesariuszami a tworzenie wartości w partnerstwach publiczno-społecznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Seria Zarządzanie i Finanse, 4, 14, 3/1, 191 -208.
Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. New York Times Magazine, 33, 122-126.
Gableta, M. (1998). Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnicywo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Gasparski, W. (2003). Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie. Warszawa: WSPiZ.
Gross, U. (2001). Motywowanie w przedsiębiorstwie, [in:] H. Bieniok (ed.): Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
Imran Khalid M.D., Tabindeh J., Khalid M.D., Mohammed R., Qabajah R.N., Aletta G. et al. (2016). Healthcare Workers Emotions, Perceived Stressors and Coping Strategies During a MERS-CoV Outbreak, Clinical Medicine and Research, 14, 1, 7-14.
ISO 26000 https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html.
Jacukowicz Z. (2004). Główne aspekty motywowania do pracy, [in:] S. Borkowska (ed.): Motywować skutecznie, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Kawka T. Listwan T. (2010). Motywowanie pracowników, [in:] T. Listwan (ed.): Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Klein J., Grosse Frie K., Blum K., von dem Knesebeck O. (2011). Psychosocial stress at work and perceived quality of care among clinicians in surgery. BMC Health Services Research, 11, 109.
Komisja Europejska, Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. Bruksela, Komisja Europejska (2011). Odnowiona strategia na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstw [on-line]. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF.
Kopertyńska W.M. (2007). Motywowanie pracowników sfery produkcyjnej - doświadczenia badawcze, Zarządanie Zasobami Ludzkimi, 3-4.
Kopertyńska, M.W. (2009). Motywowanie pracowników.Teoria i praktyka. Warszawa: Placet.
Kopycińska D. (2001). Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy – poezja teorii i proza życia, [in]: W. Gasparski, J. Dietl (ed.) Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kozioł, L. (2002). Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa-Kraków: PWN.
Król H. (2007). Motywowanie pracowników, [in:] H. Król (ed.): Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: sWydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Lipka, A. Król, M. Waszczak, S. Winnicka-Wejs, A (2010). Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko. Warszawa: Difin.
Oleksyn, T. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-procesy-metody. Warszawa: PWE.
Ratajczak, M. Stawicka, E. (2011). Historyczne uwarunkowania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu [w] Pisz, Z. Rojek-Nowosielska M. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Rojek Nowosielska, M. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu a cel maksymalizowania zysku przez przedsiębiorstwa. [in:] Pisz, Z. Rojek-Nowosielska M. Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Schiavo R., May Leung M., Brown M. (2014). Communicating risk and promoting disease mitigation measures in epidemics and emerging disease settings. Pathogens and Global Health, 108, 7694.
Sekuła, Z. (2008). Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. Warszawa: PWE.
Social Europe: www.socialeurope.eu/a-european-public-health-facility.
Szklarczyk W. (2004). Bodźce długoterminowe –determinantami wzrostu wartości organizacji, [in:] S. Borkowska (ed.): Motywować skutecznie, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r., o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U Nr 167, poz. 1399 z późn.zm).
Ward, B. (2020). COVID-19 and Inequality: A Test of Corporate Purpose, KKS Advisors and TCP.
Wołoszyn, J., Ratajczak, M. (2012). Modele społecznej odpowiedzialności biznesu – rozważania teoretyczne. [in:] J. Wołoszyn (ed.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości. Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
Wu P., Fang Y., Guan Z., Fan B., Kong J., Yao Z., Liu X., Fuller C.J., Susser E., Lu J., Hoven C.W. (2009). The psychological impact of the SARS epidemic on hospital employees in China: exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk. Can J Psychiatry., 54: 302–311
Żemigała, M. (2013). Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analiz bibliometrycznych i opinii pracowników na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Download

Published : 2021-09-02


Frączkiewicz-Wronka, A., Ostrowska, S., & Woźniak-Holecka, J. (2021). The Evaluation of Actions Taken in the Healthcare Facility During the SARS-CoV-2 Pandemic, and Their Impact on Work Motivation: A Survey Report. Public Governance / Zarządzanie Publiczne, 53(3), 5-17. https://doi.org/10.15678/ZP.2020.53.3.01

Aldona Frączkiewicz-Wronka  afw@ue.katowice.pl
https://orcid.org/0000-0002-7077-1068
Joanna Woźniak-Holecka 

Downloads

Download data is not yet available.