Can the county authorities effectively supervise their health care units?


Abstract

This article describes the results of a survey on the supervision by the counties on the subordinated therapeutic entities (hospitals). Action taken by counties in this area can be considered as insufficient. Despite the declarations of complex administrative structures responsible for the supervision, counties do not have the knowledge not only about the management processes used in the subordinate entities, but also the state of their finances. What counties call a supervision is to a large extent a control – sampling and formal. Information gap between the supervisor and the supervised is so large, that significantly affect the ability of supervision by the counties on the subordinated entities.


Aluchna, M. (2014). Nadzór właścicielski. W: M. Jarosiński, S. Winch, Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego (s. 29–42). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
Barwacz, K. (2012). Problemy nadzoru właścicielskiego samorządowych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 21 (2), 26–38.
Bąk, B. (2013). Wpływ wdrożenia zasad nadzoru właścicielskiego na zarządzanie grupą kapitałową. Zarządzanie i Finanse, 11 (2, cz. 6), 358–370.
Białkowski, M. (2011). Nadzór korporacyjny nad spółkami kapitałowymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 638: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – Mikrofirma 2011. Tworzenie i zarządzanie, s. 25.
Bober, J., Hausner, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Nelicki, A., Nowotarski, B., Puzyna, W., Surówka, K., Zachariasz, I., Zawicki, M. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
Chmielnicki, P. (2003). Klasyfikacja środków nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Prawo i Medycyna, 1 (13 Vol. 5).
Gabryś, M., Lang, J., Łaszek, A., Pawłowska, D. (2012). Ile osób zatrudnia państwo polskie?. Analiza FOR, 14/2012, 19 lipca 2012.
Izdebska, I. (2013). Brakuje lekarzy w powiatowych szpitalach, http://wiadomosci.onet.pl/lublin/brakuje-lekarzy-w-powiatowych-szpitalach/hzt49 [dostęp: 13.08.2016].
Jensen, M., Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305–360.
Klich, J. (2015). Dualne otoczenie organizacji opieki zdrowotnej. W: M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania (s. 72–73), 2 wydanie rozszerzone. Warszawa: Wolters Kluwer.
Komańska, B. (2016). Czy właściciele szpitali są zainteresowani ich sytuacją finansową?, http://strateramed.biuroprasowe.pl/22623/czy-wlasciciele-szpitali-sa-zainteresowani-ich-sytuacja-finansowa [dostęp: 15.08.16].
Kozioł, L. (2008). Problemy ładu korporacyjnego w sektorze prywatnym i publicznym. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe, 6.
Krzeczewski, B. (2014). Wpływ organu założycielskiego na efektywność finansową szpitali w województwie łódzkim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 1–13.
Lipiec, K. (2013). Interpelacja nr 23219 do prezesa Rady Ministrów w sprawie sytuacji w szpitalach powiatowych woj. świętokrzyskiego, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=56F0606E [dostęp: 13.08.2016].
Lis, K., Sterniczuk, H. (2005). Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Magellan (2014). Sytuacja finansowa szpitali w Polsce. Edycja 2014, www.magellansa.pl/Portals/1/Files/Raporty%20rynkowe/Raport_Sytuacja%20finansowa%20szpitali%20w%20Polsce.pdf [dostęp: 7.03.2015].
Magellan (2015). Sytuacja finansowa szpitali publicznych w Polsce. Edycja 2015, www.magellansa.pl/Portals/1/Files/Raport_Sytuacja%20finansowa%20szpitali_edycja%202015.pdf [dostęp: 13.08.2016].
Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, W., Tomalak, M. (2008). Zarządzanie środkami publicznymi w polskich szpitalach (118–119). Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
Ministerstwo Skarbu Państwa (2005). Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwie publicznym. Warszawa.
Ministerstwo Skarbu Państwa (2013). Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Warszawa.
Ministerstwo Zdrowia (2016). Zadłużenie SPZOZ, www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/organizacja-ochrony-zdrowia/zadluzenie-spzoz [dostęp: 12.08.2016].
Ministerstwo Zdrowia (2005). Strategia rozwoju ochrony zdrowia w Polsce 2007–2013. Warszawa, www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty%20strategiczne/strategia%20rozwoju%20ochrony%20zdrowia%20w%20polsce.pdf [dostęp: 24.01.2015].
Modzelewski, P. (2009). System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.
Najwyższa Izba Kontroli (2013a). Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2012 roku. Warszawa.
Najwyższa Izba Kontroli (2013b). Informacja o wynikach kontroli – Funkcjonowanie spółek komunalnych w województwie łódzkim, LLO-4101-013-00/2013 Nr ewid. 162/2014/P/13/160/LLO. Warszawa.
PAP (2016). CBOS: 74 proc. Polaków niezadowolonych z opieki zdrowotnej, www.pap.pl/aktualnosci/news,603282,cbos-74-proc-polakow-niezadowolonych-z-opieki-zdrowotnej.html [dostęp: 13.08.2016].
Portal Samorządowy (2015). Samorządy nie mają nadzoru nad spółkami komunalnymi, www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/samorzady-nie-maja-nadzoru-nad-spolkami-komunalnymi,68636.html [dostęp: 13.08.2016].
Rabiej, U. (2013). Zadania samorządu powiatu jako organu założycielskiego w zakresie gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W: J. Korczak (red.), Województwo – region – regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej: II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 21–22 listopada 2013 r. (345–360). Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41668 [dostęp: 13.08.2016].
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, https://rpwdl.csioz.gov.pl/ [dostęp: 9.01.2015].
Szostak, R. (2010). Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – charakterystyka ogólna. Kontrola Państwowa, LV, 5 (334).
Wojciechowski, E., Podgórniak-Krzykacz, A., Dolewka, Z., Wojciechowski, M. (2014). Samorząd terytorialny w Polsce. Raport. Łódź: Instytut Diagnoz i Analiz Społecznych.
Wojtyna, A. (red.) (2005). Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Wójtowicz, M. (2012). Antypowiatowy. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 6, 6.

Published : 2018-04-19


Kautsch, M. (2018). Can the county authorities effectively supervise their health care units?. Journal of Public Governance, (42(4), 63-76. https://doi.org/10.15678/ZP.2017.42.4.05

Marcin Kautsch 
Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ul. Grzegórzecka 20 31-531 Kraków  Poland

Downloads

Download data is not yet available.