(1)
Augustyniak, P. Critique of Values by Martin Heidegger and Friedrich Nietzsche. ZP 2018, 30-35.