Relations between politics and administration in the process of creating civil service in Poland. The perspective of New Institutionalism

Authors

  • Kaja Gadowska Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZP.2018.43.1.04

Keywords:

government administration, civil service, politico-administrative relations, senior civil servants, personnel policy, new institutionalism

Abstract

Civil service is an important element in the system of public administration and has a major impact on a state’s manner of functioning. The creation of civil service in Poland was intended to ensure that the public administration performed its duties in a professional and impartial manner, unhindered by special political interests. The aim of the paper is to analyze the process of creating civil service in Poland after 1989, and to show how, in practice, from the beginning of the transformation and under the governments of successive political groups, a division was formed between the political and administrative spheres, and to what degree the actual relations between politics and public administration ref lect the formal regulations contained in civil service acts. The paper concentrates in particular on personnel policy in regard to senior positions in civil service, because these appointments are connected with assuming control of decision making processes and human resource policy in administrative offices. In the research, various complementary qualitative and quantitative methods were used. Multidimensional analysis of the data leads to the conclusion that political parties in Poland strive to limit the autonomy of the government administration and to make it subordinate to their interests. The legislation in the area of civil service has been largely subjugated to the political interest of the moment, and not to the long-term interest of the state. The use of neo-institutional perspective helps to identify the reasons behind the adoption of specific legal measures and to show their actual effects.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AKOP (2008). Realizacja obietnic wyborczych dotyczących przeciwdziałania korupcji złożonych przez partie polityczne podczas kampanii wyborczej 2007 roku. I Raport podsumowujący. Warszawa: Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych, http://www.akop.pl/materialy/publikacje.html (dostęp: 15.12.2016).
Arcimowicz, J. (2010). Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Burnetko, K. (2008). Administracja publiczna. W: L. Kolarska-Bobińska (red.), Co warto, co należy zmienić? Poprawa jakości demokracji w Polsce (s. 77–83). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Burnetko, K. (2003). Służba cywilna III RP. Punkty krytyczne. Raport na zamówienie Programu przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego. Warszawa, http://www.batory.org.pl/ftp/program/przeciw-korupcji/publikacje/sluzba cywilna.pdf (dostęp: 15.12.2016).
CBOS (02.2014). Opinie o korupcji oraz standardach życia publicznego w Polsce. Warszawa: CBOS, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_014_14.PDF (dostęp: 15.12.2016).
Chavence, B. (2008). Formal and Informal Institutional Change. The Experience of Postsocialist Transformation. The European Journal of Comparative Economics, 5 (1), 57–71.
Czaputowicz, J. (2005). Służba cywilna w Polsce – między polityzacją a profesjonalizacją. Służba Cywilna, 9, 27–46.
Derdziuk, Z., Gintowt-Jankowicz, M., Stępień, J., Kochanowski, J., Warakomski, J. (1998). Raport z przeprowadzonej analizy i oceny tworzenia służby cywilnej (sierpień 1996–wrzesień 1997). Biuletyn Służby Cywilnej, 4 (10), 5–12.
Dostatni, G. (2011). Koncepcja służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania. Warszawa: Wolters Kluwer.
Drobny, W., Mazuryk, M., Zuzankiewicz P. (2010). Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
Dudek, A. (2004). Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–2001. Kraków: Wydawnictwo Arcana.
Działocha, K. (2006). Opinia o zgodności z Konstytucją RP projektów ustaw: o służbie cywilnej (druk sejmowy nr 552) oraz o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druki sejmowe nr 553 i 553-A). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
Działocha, K. (2008). Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 595). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
Działocha, K., Łukaszczuk, A. (2006). Nowa ustawa o służbie cywilnej (Aspekt prawno-konstytucyjny). Państwo i Prawo, 11, 3–16.
Filipowicz, W. (2004). Służba cywilna III RP. Zapomniany obszar. Raport na zamówienie Programu przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego. Warszawa, http://www.batory.org.pl/doc/filipowicz.pdf (dostęp: 15.12.2016).
Gadowska, K. (2009). Działania pozorne. Problem upolitycznienia procesu obsady wyższych stanowisk w służbie cywilnej w Polsce. Przegląd Socjologiczny, LVIII (1), 51–90.
Gadowska, K. (2015). Dysfunkcje Administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Gadowska, K. (2017). Praktyka obsadzania stanowisk w administracji skarbowej III RP w świetle wartości konstytucyjnych. Rocznik Lubuski, 43, cz. 2, 25–48.
Galińska-Rączy, I. (2006). Opinia prawna na temat projektów ustaw o służbie cywilnej (druk sejmowy nr 552) oraz o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druki sejmowe nr 553 i 553-A). Warszawa: Biuro
Analiz Sejmowych.
Góra-Ojczyk, J. (2009). Rząd wycofuje się z ustawowego zwalniania urzędników. Gazeta Prawna, 19.10.
Góra-Ojczyk, J. (2010a). Urzędnicy omijają przepisy o otwartym naborze. Gazeta Prawna, 26.01.
Góra-Ojczyk, J. (2010b). Etat w urzędzie tylko z politycznym poparciem. Gazeta Prawna, 24.03.
Górski, A. (2001). Ustawa o służbie cywilnej z 18 grudnia 1998 r. w świetle aktów prawnych o państwowej służbie cywilnej z lat 1918–1922. Służba Cywilna, 1, 73–96.
Górzyńska, T. (2009). Służba cywilna w Polsce – problemy z tradycją, problemy z przyszłością. W: J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi (s. 189–199). Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Grochal, R., Uhlig, D. (2008). Pracują u premiera bez egzaminu. Gazeta Wyborcza, 23.09.
Grupa Posłów na Sejm VIII kadencji (2016). Wniosek Grupy Posłów na Sejm VIII kadencji do Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa, Sygn. akt K 6/16.
Hall, P., Taylor, R.C.R. (1996). Political Science and the Three New Institutionalisms. Political Studies, XLIV (5), s. 936–957.
Helmke, G., Levitsky, S. (2004). Informal Institutions and Comparative Politics. A Research Agenda. Perspectives on Politics, 2 (4), 725–740.
Heywood, P., Meyer-Sahling, J.-H. (2008). Występowanie stref korupcji w zarządzaniu polską administracją rządową. Raport Ernst & Young, Program Sprawne Państwo, http://www.ey.com/global/content.nsf/Poland/Issues_&_Perspectives_-_Sprawne_Panstwo_-_Raport_-_Zarzadzanie_administracja_publiczna (dostęp: 20.05.2012).
Informacja NIK (2005). Informacja o wynikach kontroli organizacji i funkcjonowania służby cywilnej, nr 014. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
Informacja NIK (2012). Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania służby cywilnej w ramach obowiązujących regulacji prawnych, nr 014. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
Interpelacja nr 26 – do Prezesa Rady Ministrów – w sprawie kryteriów oceny przydatności do pracy w administracji państwowej (1992). Warszawa.
Itrich-Drabarek, J. (2010). Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Izdebski, H. (2015). Opinia prawna na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119). Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
Izdebski, H., Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Wydawnictwo Liber.
Jagielski, J., Rączka, K. (2010). Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.
Jednaka, W. (2000). Proces decyzyjny w administracji rządowej. W: L. Habuda (red.), Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej (s. 111–128). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Kadrowe obejścia w ministerstwach (2008). Newsweek, 6.10.
Kamiński, A.Z. (2004). Administracja publiczna we współczesnym państwie. Służba Cywilna, 7, 9–28.
Kamiński, A.Z. (2009). „Polityczne uwarunkowania sprawności administracji publicznej. Przypadek pokomunistycznej Polski”. W: J. Kochanowski (red.), W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989–2009 (s. 107–145), materiały z konferencji naukowej 3.06.2009, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, http://www.rpo.gov.pl/pliki/12440173220.pdf (dostęp: 15.12.2016).
Kamiński, A.Z., Kamiński, B. (2004). Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Trio, ISP PAN.
Koniec służby cywilnej (2006). Gazeta Wyborcza, 27.10.
Krajowa Rada Radców Prawnych (2015). Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119). Warszawa: Krajowa Rada Radców Prawnych.
Kulesza, M. (2006). Opinia na temat systemu funkcjonowania służby cywilnej w obszarach projektowanych ustaw (druki sejmowe nr 552, 553 i 553-A). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
Kulesza, M., Barbasiewicz, A. (2007). Gabinety polityczne w polskim ustroju administracyjnym. W: D. Bach-Golecka (red.), Gabinety polityczne. Narzędzie skutecznego rządzenia (s. 29–52). Kraków – Nowy Sącz: Ośrodek Myśli Politycznej, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University.
Lauth, H.-J. (2000). Informal Institutions and Democracy. Democratization, nr 7 (4), 21–50.
Lauth, H.-J. (2015). Rule of Law and Informal Institutions. W: A. Mica, J. Winczorek, R. (red.), Sociologies of Formality and Informality (s. 149–172). Frankfurt am Main: Peter Lang.
Liszcz, T. (red.) (2010). Prawo urzędnicze. Lublin: Oficyna Wydawnicza Verba.
Lutyński, J. (1990). Działania pozorne. W: J. Lutyński, Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa (s. 105–120). Warszawa: Polski Instytut Wydawniczy.
Łukaszczuk, A. (2014). Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Majcherkiewicz, T. (2006). Nomenklatura Versus Civil Service in Poland. Defining Politico-administrative Relations under Leszek Miller’s Government.
W: A. Rosenbaum, J. Nemec (red.), Democratic Governance in Central and East European Countries. Challenges and Responses for the XXI Century (s. 115–131). Bratislava: NISPAcee Press.
March, J.G., Olsen, J.P. (2005). Elaborating the „New Institutionalism”. ARENA Working Papers, nr 11, Oslo: Centre for European Studies, University of Oslo.
March, J.G., Olsen, J.P. (2009). The Logic of Appropriateness. ARENA Working Papers, nr 4, Oslo: Centre for European Studies, University of Oslo.
Matys, M. (2002a). Brama dla swoich. Gazeta Wyborcza, 13.06.
Matys, M. (2002b). W służbie cywilnej, w służbie partyjnej. Rozmowa z Markiem Wagnerem, Szefem Kancelarii Premiera i Michałem Toberem, rzecznikiem rządu. Gazeta Wyborcza, 18.06.
Meyer, J.W., Rowan B. (1991). Institutionalized Organizations. Formal Structure as Myth and Ceremony. W: W.W. Powell, P.J. DiMaggio (red.), The New Institutionalism in Organizational Analysis (s. 41–62). Chicago–London: The University of Chicago Press.
Mikułowski, W. (2004). Sprawność służby cywilnej jako instrumentu zarządzania państwem. W: W. Kieżun, J. Kubin (red.), Dobre państwo (s.
77–110). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
Mroczka, K. (2015). Wpływ polityki zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na funkcjonowanie państwa. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Naczelna Rada Adwokacka (2015). Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 119). Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka.
Nee, V. (1998). Sources of New Institutionalism. W: M.C. Brinton, V. Nee (red.), The New Institutionalism in Sociology (s. 1–16). New York: Russell Sage Foundation.
Nee, V. (2005). The New Institutiona lism in Economics and Sociology. W: N.J. Smelser, R. Swedberg (red.), The Handbook of Economic Sociology (s. 49–74). Princeton – Oxford: Princeton University Press; New York: Russel Sage Foundation.
Newton, K. (1999). Social Capital and Democracy in Modern Europe. W: J.W. van Deth, M. Maraffi, K. Newton, P.F. Whiteley (red.), Social Capital and European Democracy (s. 3–24). London – New York: Routledge.
North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge – New York – Port Chester – Melbourne – Sydney: Cambridge University Press.
North, D.C. (1991). Institutions. The Journal of Economic Perspectives, nr 5 (1), 97–112.
North, D.C. (1998). Economic Performance Through Time. W: M.C. Brinton, V. Nee (red.), The New Institutionalism in Sociology (s. 247–257).
New York: Russell Sage Foundation.
Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. „o służbie cywilnej” (Dz.U. 2006.170.1218.z późn. zm.) oraz ustawy o „państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych” (Dz.U. 2006.170.1217 z późn. zm.) (2008). Informacja dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego.
Odpowiedź Szefa Urzędu Rady Ministrów na interpelację nr 26 w sprawie kryteriów oceny przydatności do pracy w administracji państwowej (1992). Warszawa.
OPZZ (2010). Dot. Pisma SMB-10-2(3)/10 z dnia 21 sierpnia 2010 r. w sprawie projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych. Warszawa: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.
Paczocha, J. (2018). Partia w państwie. Bezprecedensowa wymiana kadr w administracji rządowej i jej legislacyjne podstawy. Warszawa: Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Partyjne Zabiegi Kadrowe (2008). Newsweek, 22.09. PO kieruje wniosek do TK ws. ustawy o służbie cywilnej (2016). Rzeczpospolita, 22.01.
PO, PSL i Nowoczesna: Chcemy odrzucenia projektu PiS noweli ustawy o służbie cywilnej (2015). Gazeta Prawna, 17.12.
Peters, B.G. (2005). Institutional Theory in Political Science. The „New Institutionalism”. London – New York: Continuum.
Powell, W.W., DiMaggio, P.J. (red.) (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago – London: University of Chicago Press.
Pracodawcy RP (2010). Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej do projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011–2013. Warszawa: Pracodawcy
Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezydium KK NSZZ „Solidarność” (2010). Decyzja Prezydium KK nr 216/10 ws. opinii o rządowym projekcie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych. Gdańsk: Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Program Prawa i Sprawiedliwości (2014). http://pis.org.pl/dokumenty (dostęp: 15.12.2016).
Prokurator Generalny (2015). Stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Warszawa: Prokurator Generalny.
Putnam, R.D. (2001). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. London: Simon & Schuster.
Radwan, A. (2009). Brak urzędu osłabia pozycje Szefa Służby Cywilnej. Debata Gazety Prawnej. Gazeta Prawna, 17.04.
Radwan, A. (2011). W urzędach naginają przepisy. Urzędnik może być p.o. nawet przez kilka lat. Gazeta Prawna, 10.11.
Radwan, A. (2012). Konkursy w urzędach to formalność. Kierownicy ustawiają kryteria naboru. Gazeta Prawna, 3.08.
Radwan, A. (2017). Urzędy: Powoływanie szefów bez konkursów, częste zmiany – to destabilizuje pracę. Gazeta Prawna, 10.01.
RPO zaskarżył zmiany w ustawie o służbie cywilnej do TK (2016). Gazeta Prawna, 1.02.
Rydlewski, G. (2001). Służba cywilna w Polsce. Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Rydlewski, G. (2002). Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
Rzecznik Praw Obywatelskich (2016). Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa, Sygn. akt K 8/16.
Sąd Najwyższy (2010). Uwagi do projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011–2013. Warszawa: Sąd Najwyższy, Biuro Studiów i Analiz.
Sąd Najwyższy (2016). Opinia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, przedstawionym przez posłów Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość”. Warszawa: Sąd Najwyższy, Biuro Studiów i Analiz.
Scott, R.W. (1995). Institutions and Organizations. Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications.
Scott, R.W., Meyer, J.W. (1994). Institutional Environments and Organisations. Structural Complexity and Individualism. Thousand Oaks – London – New Delhi: Sage Publications.
Służba cywilna nie spełnia swoich zadań (2006). Gazeta Wyborcza, 8.06.
Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby w 2009 r., w 2010 r., w 2011 r., w 2012 r., w 2013 r., w 2014 r., w 2015 r., w 2016 r. (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 / 2017), http://dsc.kprm.gov.pl/sprawozdania-szefa-sluzby-cywilnej (dostęp: 15.12.2016).
Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 1999 r., za 2000 r., za 2001 r., za 2002 r., za 2003 r., za 2004 r., za 2005 r. (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). http://www.usc.gov.pl/ (dostęp: 5.04.2006).
Stawowiak, Z. (1997). Działalność Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej. Biuletyn Służby Cywilnej, 5–6, 10–12.
Stec, M. (2006). Kaleki korpus. Tygodnik Powszechny, 8.05.
Stec, M. (2008). Opinia o projektach ustaw: rządowym – o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 595) i poselskim – o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 125, 125a). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
Stelina, J. (2006). Opinia do poselskich projektów ustaw o służbie cywilnej (druk sejmowy nr 552) oraz o państwowym zasobie o kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 553) oraz autopoprawki do ww. projektu (druk sejmowy nr 553-A). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
Szewczyk, H. (2010). Stosunki pracy w służbie cywilnej. Warszawa: Wolters Kluwer.
Tatur, M. (2004). Introduction: Conceptualising the Analisis of „Making Regions” in Post-Socialist Europe. W: M. Tatur (red.), The Making of Regions in Post-Socialist Europe. The Impact of Culture, Economic Structure and Institutions. Case Studies from Poland, Hungary, Romania and Ukraine (s. 15–47). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Uhlig, D. (2006). Eksperci: Propozycje PiS godzą w neutralność służby cywilnej. Gazeta Wyborcza, 18.07.
Ura, E. (2006). Opinia dotycząca projektu ustawy o służbie cywilnej (druk sejmowy nr 552) i ustawy o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 553) oraz autopoprawki do projektu ustawy o państwowym zasobie kadrowym, obsadzaniu wysokich stanowisk państwowych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk sejmowy nr 553-A). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych.
Wójcik, K. (2016). Ustawa PiS o służbie cywilnej do Trybunału Konstytucyjnego. Rzeczpospolita, 22.01.
Wykaz ustaw Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214 ze zm., tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.).
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1996 r. Nr 89, poz. 402 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz zakresie działania ministrów, ustawy o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1116).
Ustawa z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110).
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 549).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 ze zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 847).
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 ze zm.).
Ustawa z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. Nr 0, poz. 34).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1947 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1948 ze zm.).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2002 r. Sygn. akt K 9/02 (Dz.U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2025).
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2011 r. Sygn. akt Kp 1/11 (M.P. z 2012 r. Nr 57, poz. 577).

Downloads

Published

2018-07-06

How to Cite

Gadowska, K. (2018). Relations between politics and administration in the process of creating civil service in Poland. The perspective of New Institutionalism. Journal of Public Governance, 43(1), 54-77. https://doi.org/10.15678/ZP.2018.43.1.04