A Dual Approach to Exercising Statutory Supervision over Hospitals in Poland

Authors

  • Marcin Kautsch Jagiellonian University Medical College, Faculty of Health Sciences, Institute of Public Health

DOI:

https://doi.org/10.15678/ZP.2020.51.1.01

Keywords:

hospitals, Poland, supervision, regulation, supervisory bodies

Abstract

Objectives: The paper aims to describe the current model of supervision over public hospitals in Poland.

Research Design & Methods: The paper is based on a scoping review and content analysis of applicable legislation, their resumes, and pertinent data sourced from the Internet, including articles, reports, and dedicated websites. The sourced data was identified with the aid of the Google search engine. All assembled source materials were subsequently filtered out in terms of their suitability for the subject matter under scrutiny, and assessed in line with the key assumptions of the agency theory, whereby an agent is entrusted by the principal with the task of managing an organisation.

Findings: Polish hospitals operate either as the so-called autonomous public healthcare units, or as commercial companies. Both forms are publicly owned and invested with identical scope of statutory tasks, whereas their supervision remains
subject to different statutory regulations. However, the organisational models presently in place do not actually provide for an effective securing of the key supervisory objectives.

Implications / Recommendations: A general structural overhaul is therefore postulated, with a view to introducing more effective, in-house-developed supervisory solutions, especially with regard to autonomous public hospitals.

Article classification: research article

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Marcin Kautsch, Jagiellonian University Medical College, Faculty of Health Sciences, Institute of Public Health

    ul. Skawińska 8
    31-066 Kraków

References

A rksey, H., & O’Malley, L. (2005). Scoping Studies: Towards a Methodological Framework. Int J Soc Res Methodol, 8(1), 19–32. doi: 10.1080/1364557032000119616.
Bielski, M. (2004). Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck.
Colley, J.L., Doyle, J.L., Logan, G.W. & Stettinius, W. (2005). Ład korporacyjny. K.E.LIBER.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Acad Manag Rev., 14(1), 57–74.
EUROSTAT (2019). Healthcare expenditure statistics. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthcare_expenditure_statistics#Healthcare_expenditure_by_provider, Accessed 24 August 2019.
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial agency costs and ownership structure. J Financial Econ, 3(4), 305–360.
Jeżak, J. (2012). Ład wewnątrzkorporacyjny w świetle różnych teorii a wyzwania współczesności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51, 789–799.
Kautsch, M. (2015). Rady społeczne i nadzorcze w opinii dyrektorów szpitali, Zarządzanie Publiczne, 2, 54–66. doi: 10.15678/ZP.2015.32.2.05
Kirkpatrick, I., Bullinger, B., Lega, F., & Dent, M. (2013). The Translation of Hospital Management Models in European Health Systems: A Framework for Comparison. Br J Manag, 24, 48–61.
Klimek, D. (2017). Spółka komunalna – ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 322, 32–41.
Kocowski, T. (2018). Przedsiębiorcy państwowi pod rządem nadzoru właścicielskiego. In Korczak J. (Ed.). Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 115, 203–215.
Lee, S. Y. D., Chen, W. L., & Weiner, B. J. (2004). Communities and hospitals: Social capital, community accountability, and service provision in US community hospitals. Health Serv Res., 39(5), 1487–1509.
Lichtarski, J., & Bąk-Grabowska, D. (2017). Zarządzanie publiczne – rozważania o granicach. Zarządzanie Publiczne, 7–16. 10.15678/ZP.2017.40.2.01.
Mesjasz, C. (2000). Kontrakty i problem przedstawicielstwa w teorii nadzoru nad przedsiębiorstwem. Zeszyty Ekonomiczne Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 544, 61–76.
Mesjasz, C. (2007). Problemy nadzoru korporacyjnego w Polsce w warunkach transformacji gospodarczej. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 727, 41–57.
Ministerstwo Zdrowia (n.d.). Zadłużenie SPZOZ, https://www.gov.pl/web/zdrowie/zadluzenie-spzoz, Accessed 24 May 2019.
Munn, Z., Peters M., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. BMC Med Res Methodol, 18, 143. doi: 10.1186/s12874-018-0611-x PubMed.
Narodowy Fundusz Zdrowia (2020). Plan finansowy NFZ na 2020 r. stanowiący załącznik do zarządzenia nr 130/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok, https://www.nfz.gov.pl/bip/finanse-nfz/, Accessed 2 September 2020.
NIK (2017). Informacja o wynikach kontroli Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, KGP.430.018.2017 Nr ewid. 168/2017/P/17/017/KGP.
OECD (2004). OECD Principles of Corporate Governance, https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf, Accessed February 15, 2019.
OECD (2019). OECD Corporate Governance Factbook 2019, www.oecd.org/corporate/corporate-governance-factbook.htm, Accessed 15 July 2019.
OECD (2005). Glossary of statistical terms, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6778, Accessed 15 July, 2019.
Postuła, I. (2013). Nadzór urzędniczy jako szczególny instrument nadzoru korporacyjnego (corporate governance) spółek Skarbu Państwa. Organizacja i kierowanie, 4, 64.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia (2012) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prze prowadzania kontroli podmiotów leczniczych, Dz.U. poz. 1509
Saam, N. C. (2007). Asymmetry in information versus asymmetry in power: Implicit assumptions of agency theory? The Journal of Socio-Economics, 36, 825–840.
Saltman, R. B., Durán, A., & Dubois, H. F. W. (Eds.). (2011). Governing Public Hospitals: Reform strategies and the movement towards institutional autonomy. European Observatory on Health Systems and Policies.
Saltman, R. B., & von Otter, C. (1992). Reforming the Swedish health system in the 1990s: The emerging role of public firms. Health Policy, 21, 143–154.
Smołkowska, U. (n.d.). Nadzór właścicielski, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/BASLeksykon.xsp?id=89F08EBB1D128E4DC1257A680032CD6F&litera=N, Accessed 10 February 2019.
Tymowska, K., Malin, V., & Alaszewski, A. (1996). System umów w opiece zdrowotnej w Anglii i w Polsce. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu: 119.
Ustawa (1991) z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 408 z późn. zm.
Ustawa (2000) z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037.
Ustawa (2009) z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych, Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.
Ustawa (2011) z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.
Ustawa (2011a) z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz.U. 2011 Nr 185 poz. 1092
Ustawa (2016) z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Dz. U. 2016 poz. 2259
Ustawa (2018) z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629 i 1633
Walczak, W. (2014). Standardy nadzoru korporacyjnego w spółkach komunalnych. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2, 89.
Wawrzyniak, B. (2000). Nadzór korporacyjny: Perspektywy badań. Organizacja i Kierowanie, 2, 17–38.
Weiner, B. J., & Alexander, J. A. (1993). Corporate and philanthropic models of hospital governance: A taxonomic evaluation. Health Serv Res, 28(3), 325–355.
Zalega, K. (2003). Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową. Wydawnictwo SGH.

Downloads

Published

2021-05-13

How to Cite

Kautsch, M. (2021). A Dual Approach to Exercising Statutory Supervision over Hospitals in Poland. Journal of Public Governance, 51(1), 5-17. https://doi.org/10.15678/ZP.2020.51.1.01